طراحی لبخند
Smile Design

هرلبخندی زیباست، ولی از لحاظ اصول زیبایی شناسی، زیبایی صورت حین لبخند زدن متاثر از فاکتورهای متعددی است از جمله استانداردهای تناسب صورت، اندازه لب‌ها، میزان دیده شدن دندان ها و لثه و فرم و رنگ دندانهایی که دیده می شوند. شاخص های زیبایی صورت در سه سطح ماکرو استتیک، مینی استتیک و میکرواستتیک بررسی می‌شود و در هر کدام از این بخش‌ها جزئیات خاصی اهمیت دارد. یکی از عوامل مهم در زیبا دیده شدن لبخند ، هماهنگی قوس دندانی فک بالا با انحنای لب پایین هنگام لبخند است.

گاهی به علت سایش های دندانی، فرم نامناسب دندانها، قرارگیری نادرست در فکین و عوامل متعدد دیگر این حالت برقرار نمی شود. در طراحی لبخند هدف این است که با ایجاد تناسب بین سایز و فرم دندانها و هماهنگی قوس دندانی با لب پایین نمای جذاب تری از لبخند ایجاد کنیم.

 


طراحی لبخند

زیبایی در خدمات کلینیک دندانپزشکی بلانش